ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
roastar.hu

 

1. Az Adatkezelő

 

ROASTAR Zrt.

székhely: 8154 Polgárdi, Kávé utca 1

képviseli: Dezső Virág, Nagy-György Zoltán, Haszonics Balázs Viktor ügyvezető

e-mail: anagybertok@roastar.hu

 

2. Az egyes adatkezelések

 

2.1. A képzés

 

Adatok Adatkezelési cél Megőrzési idő Adatkezelés jogalapja Jogok

A jelentkezés során és a felnőttképzési szerződésben, jelenléti íven és egyéb, a képzés során keletkezett, dokumentumokon rögzített adatok[1]

név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, e-mailcím, legmagasabb iskolai végzettség, érdemjegy, aláírás

Jogszabályi kötelezettség teljesítése A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig Jogi kötelezettség teljesítése. A képzés teljesítését követően a jogszabályi előírások[2] miatt szükséges a megőrzés. Az adatok megadása nélkül a felnőttképzés teljesítése nem lehetséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)] 4.2., 4.3., 4.5.

Oktatási azonosító

forrása: Az adatszolgáltatási rendszer, vagy az érintett

Résztvevő nyilvántartása és azonosítása az adatszolgáltatási rendszerben A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig Jogi kötelezettség teljesítése. A képzés teljesítését követően a jogszabályi előírások[3] miatt szükséges a megőrzés. Az adatok megadása nélkül a felnőttképzés teljesítése nem lehetséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)] 4.2., 4.3., 4.5.
Személyes adat továbbítása: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, e-mailcím, legmagasabb iskolai végzettség továbbítás a felnőttképzési államigazgatási szerv, a Pest Megyei Kormányhivatal, felé Egyszeri

Jogi kötelezettség teljesítése. Az adattovábbítás a jogszabályi előírások[4] miatt szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]

 

Tájékoztatjuk, hogy a felnőttképzési államigazgatási szerv a képzést követően kérdőívet küld majd az Ön részére.

4.2., 4.3., 4.5.
A tanúsítvány kiállítása: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím A tanúsítvány kiállítása A kézbesítésig A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a tanúsítvány kiállítása. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)] 4.2.-4.6.
Törvényes képviselő adatai: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím Szerződés érvényességének biztosítása A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)] 4.2.-4.6.

Hozzáférés SCA profilhoz:

tanulói szám, név, e-mail cím, eredmények

SCA képzés levezetése A profil törléséig A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges az SCA típusú képzés elvégzése. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)] 4.2.-4.6.

Kiállított számlán szereplő adatok

név, lakcím

Jogszabályi kötelezettség teljesítése 8 év Jogi kötelezettség teljesítése. A számlázást követően az adójogi és számviteli előírások[5] miatt szükséges a megőrzés. Az adatok megadása nélkül a megrendelés nem lehetséges. (GDPR 6. cikk (1) bek. c.) 4.2., 4.3., 4.5.

A képzés elvégzését követően küldött véleményt kérő e-mail

név, e-mail

Szolgáltatások fejlesztése Egyszeri A szolgáltatás fejlesztéséhez fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)] 4.2., 4.3., 4.5., 4.7.

Kupon

Kupon száma, név, e-mail cím

Kedvezmény biztosítása A kupon lejáratáig A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a kedvezmény igénybevétele. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)] 4.2.-4.6.

 

2.2. Egyéb adatkezelések

 

Adatok Adatkezelési cél Megőrzési idő Adatkezelés jogalapja Jogok

Cégek kapcsolattartóinak elérhetősége:

név, munkakör, e-mailcím, telefonszám

Üzleti kapcsolattartás Az üzleti kapcsolat fennállásáig vagy a kapcsolattartó személy változásáig A szerződés teljesítéséhez és a kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)] 4.2., 4.3., 4.5., 4.7.

Feliratkozás hírlevélre:

név, e-mailcím

 

Értesítés küldése híreinkről és akcióinkról Leiratkozásig Hozzájárulás, amelyet a feliratkozással ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] 4.1.-4.6.

Megkeresésekben megadott személyes adatok:

név, e-mailcím, megadott egyéb személyes adat

A megkeresések megválaszolása és panaszkezelés 1 év Hozzájárulás, amelyet a megkeresés megküldésével ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] 4.1.-4.6.

Facebook, YouTube, Instagram-csatornákon megadott adatok:

profiladatok

Tájékoztatás az aktuális hírekről A követés megszüntetéséig (leiratkozásig) Hozzájárulás, amelyet a követéssel ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható leiratkozással. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] 4.1.-4.6.

 

3. Adatfeldolgozók és egyéb adatkezelők

3.1. Adatfeldolgozók

 • A számlák kiállításához a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.; székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) rendszerét használjuk;
 • A webszerkesztést a Juda Webdesign (Fenyvessy Judit E.V.; nyilvántartási száma: 52882427) végzi;
 • A szerverszolgáltatást a BC.HU Kft. (székhely: 1155 Budapest, Wysocki utca 3.) biztosítja.

3.2. Egyéb adatkezelők

4. Jogok

Az adatkezelés kapcsán a 4.1.-4.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, írja meg nekünk az 1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére.

 

Azonosítás

A kérés teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell Önt, ehhez elegendő pár nálunk is rendelkezésre álló személyes adatot megadni.

 

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően – a megkeresés formájának megfelelően – levélben vagy e-mailben – nyújtunk tájékoztatást a kéréssel/kérdéssel kapcsolatban.

 

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatást nyújtunk a kérés nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt. Az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatjuk az 1 (egy) hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (5.1. pont), és élhet a bírósági jogorvoslati lehetőségekkel (5.2. pont).

 

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

 

4.1. Visszavonhatja a hozzájárulását

A hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

 

4.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan a személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalja, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítjuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

 

4.3. Helyesbítést kérhet

Kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatait.

 

4.4. Kérheti személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. A hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 3. Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes;
 4. Eredményes tiltakozás esetén;
 5. e) A személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

A személyes adatok nem törölhetők, amennyiben azokra szükség van:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4.5. Kérheti az adatkezelés korlátozását

Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. Az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. Tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

4.6. Kérheti személyes adatai átadását (adathordozhatósághoz való jog)

A kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkaphatja, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthatja – vagy kérésére – továbbítjuk, amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződéses kötelezettségen alapul és automatizált módon történik.

 

4.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke. Ebben az esetben a személyes adatokat törljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

5. Jogorvoslati lehetőségek

5.1. Panaszt teheta NAIH-nál

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

5.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Adatvédelmi rendeletben foglalt jogait, úgy bírósághoz fordulhat.

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

 

5.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

6. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk. A személyes adatokat mindig bizalmasan, és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.

 

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 3.

 

[1] A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (2) alapján az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. A (4) bek. alapján Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai adatot kell szolgáltatni a tevékenységről az adatszolgáltatási rendszer útján.

[2] A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ és 16.§ -a meghatározza a rögzítendő adatok körét, valamint kötelező megőrzési időt.

[3] A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 25/A.§ (1) bek. alapján „a felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.”

[4] A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bek. a) pont ab) alpontja.

[5] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

Kapcsolat

Nagy-Bertók Anita (AST)

l

Kérdése van? Tegye fel itt!

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

Süti tájékoztató

Minden jog fenntartva! - roastar.hu

Weboldal: Juda

Share This